Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.energy-pribram.cz Podmínky blíže
upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Kontaktní údaje:
Provozovatel: Švandelíková Ivana
Sídlo: Zdabořská 595 , 26101 Příbram
IČ: 71706895

Telefon: +420 731 173 340
E-mail: energypribram@gmail.com
Kontaktní adresa:Energy nám. T.G.Masaryka 100/101
Provozovna: Energy nám. T.G.Masaryka 100/101
Provozní doba: PO-ČT 9:00 – 17:00 PAUZA 12:30 – 13:00
PÁ 9:00 – 16:00
Obchodní podmínky

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.energy-pribram.cz je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu www.energy -pribram.cz.cz
nebo prostřednictvím telefonu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s
prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou
adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na
uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez
jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu
oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího,
přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace
prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné
sazby DPH dle platné legislativy.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní
smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného
plnění a není přístupná třetím stranám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit
prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
3.2. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který ovšem neslouží jako daňový
doklad. Daňový doklad zasílá prodávající na písemné (emailem) či telefonické vyžádání kupujícího.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
4.1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto
náklady se řídí cenami uvedenými na www.energy-pribram.cz.
4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,
je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen
zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít. 4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně
nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s
opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez
udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího a
kupující může využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních
podmínek.
5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu
vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese
kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od
kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu
nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími
dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků
spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve
výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší
způsob přepravy).
5.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze od kupní smlouvy
odstoupit a zboží vrátit, pokud spotřebitel zboží otevřel a tím porušil originalitu obalu.
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, má prodávající
nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a
kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i
poskytnutý dárek. br> 5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní
smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu
uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující
zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající
nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu
obvykle používá;
c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
6.2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li
se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
6.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.
6.4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu
po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti:
6.6. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od
kupujícího vadné zboží.
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v
souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely
prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data
nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.
7.2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních
údajů z databáze prodávajícího.
8. INFORMAČNÍ POVINNOST POPLATNÍKA
8.1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději
do 48 hodin.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. února 2017.
Reklamační řád
Záruční doba
Našim zákazníkům poskytujeme záruční lhůtu v délce 24 měsíců, není-li přímo u zboží uvedena lhůta
delší.
Je-li na produktu, jeho obalu či v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k
použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po
kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná záruční doba
běžet znovu okamžikem převzetí nového zboží.

Uplatnění reklamace
Za všech okolností se snažíme zákazníkům vyjít vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném
zboží v průběhu záruční doby vadu, má právo jej u nás reklamovat.
Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie dokladu o prodeji, případně i průvodního dopisu
se stručným popisem vady) na naši adresu.
Pokud reklamujete kosmetické výrobky z důvodu alergické reakce, připojte k reklamovanému zboží i
lékařskou zprávu, kterou potřebujeme pro reklamační řízení s našimi dodavateli / výrobci.
Adresa pro uplatnění reklamace:
ENERGY CZECH REPUBLIC a.s., Trojská 39/201, 171 00 Praha 7
Kontakt pro uplatnění reklamace:
Email: objednavka@energy.cz
Tel: 770 121 122
O přijetí reklamovaného zboží Vás budeme informovat do 2 pracovních dní od převzetí zboží do
reklamačního procesu formou reklamačního protokolu zaslaného na Vaši e-mailovou adresu.
Vyřízení reklamace
Reklamaci vyřídíme nejdéle do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží. V případě nevyřízení reklamace
v této lhůtě Vám vyměníme zboží za nové nebo Vám vrátíme peníze dle Vašeho požadavku.

O způsobu vyřízení reklamace je zákazník informován emailem formou zápisu v reklamačním protokolu.
JSME TU PRO VÁS!
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat!